| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Tegevusnäitajad ja mõõdikud

This version was saved 9 years ago View current version     Page history
Saved by Sirje K
on November 4, 2012 at 9:37:32 pm
 
Võtmeala  Näitaja  Mõõdik  Siht  Dokument 
Eestvedamine ja juhtimine  Eestvedamine 

juhid arendavad organisatsiooni visiooni, missiooni ja väärtushinnanguid

juhtkond on kindlustanud, et organisatsiooni struktuur ja kooli juhtimissüsteem

juhid on eeskujuks organisatsiooni väärtuste kandjatena ja väärtused on läbivalt kogu organisatsioonis kajastatud

juhid on kergesti kättesaadavad

juhid süstemaatiliselt tunnustavad isikuid ja pideva parendamise tingimusi

juhid kohtuvad süstemaatiliselt huvigruppidega

juhid osalevad aktiivselt koostöösuhete loomisel ja arendamisel

 

Viimase kolme aasta jooksul läbiviidud personali rahuloluküsitluste tulemustes kasvav trend eestvedamise osas.  rahuloluuuringute analüüs 
Eestvedamine ja juhtimine  Strateegiline juhtimine 

kõik vajalikud kavad, korrad ja tööplaanid on välja töötatud

kool kasutab olulisi ja laiaulatuslikke informatsiooniallikaid strateegia ja plaanide väljatöötamisel ning informatsioon sisaldab siseprotsesside ja huvigruppide vajadusi

ressursside kasutamist käsitlevad plaanid on vastavuses strateegia ja väärtustega

org tagab selle, et kõrgema taseme plaanid ja eesmärgid onteadvustatud ning tõlgendatud realistlikeks madalama taseme eesmärkideks ja plaanideks

enamik personalist on võimeline nimetama organisatsiooni eesmärke, mis on just neile olulised ja nad teavad plaane nende eesmärkide saavutamiseks oma vastutusalas 

Viimase kolme aasta jooksul läbiviidud personali rahuloluküsitluste tulemustes kasvav trend strateegilise juhtimise osas.   rahuloluuuringute analüüs 

 

Võtmeala  Näitaja  Mõõdik  Siht  Dokument 
Personaliga seotud tulemused Kvalifikatsioon Nõutava kvalifikatsiooniga pedagoogide protsent pedagoogide üldarvust 100% EHIS
  Täienduskoolitus
Pedagoogilise personali koolitustunde ühe inimese kohta 32 tundi aastas EHIS
  Täienduskoolitus Teenindava personali koolitustunde ühe inimese kohta aastas  8 tundi aastas EKIS
  Personali aktiivsus

Personali kaasahaaratus otsustamisse:

- õppenõukogu

- arenguvestlused

- juhtkogu

- ainegrupid

- hoolekogu

 

65%

90%

5%

65%

5%

Protokollid,

arenguvestluste protokollid

juhtkogu memod

ainegruppide memod

  Personali aktiivsus Personali eneseanalüüsi täitmine 100% eneseanalüüside kokkuvõte
  Personali aktiivsus Töötajate tunnustamine (tänukirjad, aukirjad jms) kooli, kohalikul, maakondlikul ja vabariiklikul tasandil 20% Tunnustamise andmebaas eformularis
  Pedagoogide vanuseline struktuur

Pedagoogide arv vanusegruppides protsentides:

kuni 30 a

30-39 a

40 - 49 a

50 ja vanemad

Tasakaalustatud jaotus EHIS
  Personali liikuvus Töölt lahkunud pedagoogide protsent pedagoogide üldarvust väiksem kui 10% EHIS
  Kutse-eetika Kaebuste arv, mis viitavad õpetaja kutse-eetika rikkumisele 0 % Sissetulnud kirjad / Käskkirjad
  Personali rahulolu Personali rahulolu-uuringute rahulolu kesmine tulemuse võrdne või suurem kui 4,0  Rahulolu-uuringute analüüs

 

Võtmeala  Näitaja  Mõõdik  Siht  Dokument 
Huvigruppidega seotud tulemused Huvigruppide rahulolu Huvigruppide rahulolu-uuringute võrdlus viimase kolme aasta jooksul Kasvav trend Rahulolu-uuringute analüüs

 

Võtmeala  Näitaja  Mõõdik  Siht  Dokument 
Õppeasutuse ressurssidega seotud tulemused Füüsiline õppekeskkond Õpperuumide ruutmeetreid õpilase kohta Vastavalt sotsiaalministri määrusega kehtestatud normidele EHIS
 
IKT vahenditega varustatud Õpilasi ühe arvuti kohta 10:1 EHIS
         

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.