| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Tegevusnäitajad ja mõõdikud

This version was saved 8 years, 11 months ago View current version     Page history
Saved by Sirje K
on December 28, 2012 at 12:54:38 pm
 
Võtmeala  Näitaja  Mõõdik  Siht  Dokument 
Eestvedamine ja juhtimine  Eestvedamine 

juhid arendavad organisatsiooni visiooni, missiooni ja väärtushinnanguid

juhtkond on kindlustanud, et organisatsiooni struktuur ja kooli juhtimissüsteem

juhid on eeskujuks organisatsiooni väärtuste kandjatena ja väärtused on läbivalt kogu organisatsioonis kajastatud

juhid on kergesti kättesaadavad

juhid süstemaatiliselt tunnustavad isikuid ja pideva parendamise tingimusi

juhid kohtuvad süstemaatiliselt huvigruppidega

juhid osalevad aktiivselt koostöösuhete loomisel ja arendamisel

 

Viimase kolme aasta jooksul läbiviidud personali rahuloluküsitluste tulemustes kasvav trend eestvedamise osas.  rahuloluuuringute analüüs 
Eestvedamine ja juhtimine  Strateegiline juhtimine 

kõik vajalikud kavad, korrad ja tööplaanid on välja töötatud

kool kasutab olulisi ja laiaulatuslikke informatsiooniallikaid strateegia ja plaanide väljatöötamisel ning informatsioon sisaldab siseprotsesside ja huvigruppide vajadusi

ressursside kasutamist käsitlevad plaanid on vastavuses strateegia ja väärtustega

org tagab selle, et kõrgema taseme plaanid ja eesmärgid onteadvustatud ning tõlgendatud realistlikeks madalama taseme eesmärkideks ja plaanideks

enamik personalist on võimeline nimetama organisatsiooni eesmärke, mis on just neile olulised ja nad teavad plaane nende eesmärkide saavutamiseks oma vastutusalas 

Viimase kolme aasta jooksul läbiviidud personali rahuloluküsitluste tulemustes kasvav trend strateegilise juhtimise osas.   rahuloluuuringute analüüs 

 

Võtmeala  Näitaja  Mõõdik  Siht  Dokument 
Personaliga seotud tulemused Kvalifikatsioon Nõutava kvalifikatsiooniga pedagoogide protsent pedagoogide üldarvust 100% EHIS
  Täienduskoolitus
Pedagoogilise personali koolitustunde ühe inimese kohta 32 tundi aastas EHIS
  Täienduskoolitus Teenindava personali koolitustunde ühe inimese kohta aastas  8 tundi aastas EKIS
  Personali aktiivsus

Personali kaasahaaratus otsustamisse:

- õppenõukogu

- arenguvestlused

- juhtkogu

- ainegrupid

- hoolekogu

 

65%

90%

5%

65%

5%

Protokollid,

arenguvestluste protokollid

juhtkogu memod

ainegruppide memod

  Personali aktiivsus Personali eneseanalüüsi täitmine 100% eneseanalüüside kokkuvõte
  Personali aktiivsus Töötajate tunnustamine (tänukirjad, aukirjad jms) kooli, kohalikul, maakondlikul ja vabariiklikul tasandil 20% Tunnustamise andmebaas eformularis
  Pedagoogide vanuseline struktuur

Pedagoogide arv vanusegruppides protsentides:

kuni 30 a

30-39 a

40 - 49 a

50 ja vanemad

Tasakaalustatud jaotus EHIS
  Personali liikuvus Töölt lahkunud pedagoogide protsent pedagoogide üldarvust väiksem kui 10% EHIS
  Kutse-eetika Kaebuste arv, mis viitavad õpetaja kutse-eetika rikkumisele 0 % Sissetulnud kirjad / Käskkirjad
  Personali rahulolu Personali rahulolu-uuringute rahulolu kesmine tulemuse võrdne või suurem kui 4,0  Rahulolu-uuringute analüüs

 

Võtmeala  Näitaja  Mõõdik  Siht  Dokument 
Huvigruppidega seotud tulemused Huvigruppide rahulolu Huvigruppide rahulolu-uuringute võrdlus viimase kolme aasta jooksul Kasvav trend Rahulolu-uuringute analüüs

 

Võtmeala  Näitaja  Mõõdik  Siht  Dokument 
Õppeasutuse ressurssidega seotud tulemused Füüsiline õppekeskkond Õpperuumide ruutmeetreid õpilase kohta Vastavalt sotsiaalministri määrusega kehtestatud normidele EHIS
 
IKT vahenditega varustatus Õpilasi ühe arvuti kohta 10:1 EHIS
  IKT vahenditega varustatus Pedagooge ühe arvuti kohta 1:1 EHIS
  Õppekirjanduse kogu Õppekirjanduse kogu arvulised näitajad õpilastel vanusegrupiti Kasvav trend Õppekirjanduse andmebaas
  Õppekirjanduse kogu Õppekirjanduse kogu arvulised näitajad õpetajatel aineti Kasvav trend Õppekirjanduse andmebaas
  Õppekirjanduse kogu Ühikute arv õppekirjanduse kogus vanusegrupiti Kasvav trend Õppekirjanduse andmebaas
 
Õppekirjanduse kogu Ühikute arv õppekirjanduse kogus metoodilise kirjanduse osas aineti Kasvav trend Õppekirjanduse andmebaas
 
Eelarve
Õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta
Kasvav trend Eelarve (hariduskulud)
  Eelarve Investeeringute kulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta Kasvav trend Eelarve (investeeringud)

 

Võtmeala  Näitaja  Mõõdik  Siht  Dokument 
Õpilastega seotud näitajad Õpilaste ja õpetajate suhtarv Õpilasi ühe õpetaja kohta 15:1 EHIS
  Õpilaste arv Õpilaste arv vanusegrupiti Kasvav tase EHIS
  Õpiaste arv Teistest teeninduspiirkondadest õppivad õpilased meie koolis Kasvav trend EKIS
  HEV arvestamine Tugisüsteemide kaudu toetatud õpilaste protsent toetust vajavate õpilaste koguarvust 100% EKIS
  HEV arvestamine Tugiteenused (pikapäevarühm, õpiabi, kõneravi, täiendav õppetöö, sotisaalpedagoog) Absoluutnäitajad EKIS
  HEV arvestamine Tugiteenuste rakendamise tulemuslikkus (edasiõppimine järgmises klassis, kooli lõpetamine) 100% eKool
  HEV arvestamine HEV õpilaste toetamise % õpilaste arvust võrreldes Rapla "kuldse ringi" koolidega ja vabariigi keskmisega  
EHIS avalik vaade
  Õpijõudlus Õppeedukuse % koolis 100% eKool
  Õpijõudlus Õppeedukuse kvaliteedi (4-5) % aineti Kasvav trend eKool
  Õpijõudlus Keskmine hinne (sh käitumise ja hoolsuse hinne) 4,2 eKool
  Õpijõudlus Klassikursuse kordajate protsent õpilaste koguarvust 0 eKool
  Õpijõudlus Kiituskirjaliste arv õpilaste üldarvust eKool
  Õpijõudlus Ainekiituskirjaliste arv õpilaste üldarvust % eKool
  Õpijõudlus Õpilaste tunnustamine (vastavalt tunnustamise korra kriteeriumitele) Kasvav trend Dir kk
  Õpijõudlus  Riigieksamite tulemused aineti  Üle Eesti keskmise  EHIS 
  Õpijõudlus Põhikooli lõpueksamite tulemused aineti Üle Eesti keskmise EHIS
  Õpijõudlus Õpilaste osalemine õpilasvõistlustel ja konkurssidel Kasvav trend  
  Õpijõudlus Olümpiaadidel ja võistlustel õpilaste poolt maakonnas ja vabariigis saavutatud edukad tulemused Kasvav trend Nädala infos kajastatud tulemused
  Õpijõudlus

Õpingute katkestanute protsent õpilaste arvust III kooliastmes enne põhihariduse omandamist

(seos tugiteenuste kasutamisega välja tuua)

0 EHIS, 
  Õpijõudlus 12. klassi lõpetajate % sama lennu alustanutest 10. klassis 100% EHIS
  Koolikohustus Põhjuseta puudumiste arv tundide üldarvust Langev trend Ekool
  Edasiõppijad Järgmisel haridustasemel edasiõppijate protsent põhikooli lõpetajate üldarvust 100%  
 

Edasiõppijad

Järgmisel haridustasemel edasiõppijate % gümnaasiumi lõpetajate arvust 90%  
  Terviseedendus Õpilaste haiguspäevade arv 2 % Ekool
  Terviseedendus Terviseedendust propageerivates projektides osalevate õpilaste protsent õpilaste koguarvust kasvav trend  
  Terviseedendus Profülaktilistel läbivaatustel terviseprobleemideta õpilaste protsent õpilaste koguarvust kasvav trend Tervishoiutöötaja aruanne
  Terviseedendus Tervishoiutöötaja poolt registreeritud vigastuste arvu % õpilaste koguarvust kahanev trend Tervishoiutöötaja aruanne
         

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.